صنعتی

چسب اپوکسی تک جزیی کوره ای

چسب اپوکسی تک جزیی (کوره ای)

چسب جلاپوکس فیلردار آرام خشک

چسب دوجزیی اپوکسی صنعتی فیلر دار (غیر شفاف) آرام خشک Grade-797F

پولیش براق کننده فلزات

پولیش براق کننده فلزات

پولیش نرم اتومبیل

پولیش بدنه ماشین نرم (پولیش نهایی)

پولیش زبر اتومبیل

پولیش ماشین زبر (پرداخت خشن)

میل پوکس آرام خشک

خمیر اپوکسی دو جزئی آرام خشک (2ساعته)

میل پوکس سریع خشک

خمیر اپوکسی دو جزئی سریع خشک (10دقیقه ای)

چسب جلاپوکس شفاف (بدون فیلر) آرام خشک

چسب دوجزیی اپوکسی صنعتی بدون فیلر (شفاف) آرام خشک Grade-797C

خمیر اپوکسی آرام خشک

خمیر اپوکسی دوجزیی آرام خشک (2ساعته)