ساختمانی

چسب سنگ سریع خشک

چسب سنگ سریع خشک به همراه هاردنر

چسب 123 جلافیکس

چسب قطره ای سیانوآکریلات به همراه اسپری خشک کننده

چسب جلاپوکس فیلردار آرام خشک

چسب دوجزیی اپوکسی صنعتی فیلر دار (غیر شفاف) آرام خشک Grade-797F

پولیش براق کننده فلزات

پولیش براق کننده فلزات

میل پوکس آرام خشک

خمیر اپوکسی دو جزئی آرام خشک (2ساعته)

میل پوکس سریع خشک

خمیر اپوکسی دو جزئی سریع خشک (10دقیقه ای)

چسب سنگ جلاپل

چسب سنگ چهارفصل پلی استری به همراه هاردنر

چسب سنگ لایت

چسب سنگ لایت به همراه هاردنر

چسب جلاپوکس شفاف (بدون فیلر) آرام خشک

چسب دوجزیی اپوکسی صنعتی بدون فیلر (شفاف) آرام خشک Grade-797C