چسب اپوکسی

چسب دوقلو معمولی

چسب دوقلوی اپوکسی 5 دقیقه ای Grade-706F

چسب اپوکسی تک جزیی کوره ای

چسب اپوکسی تک جزیی (کوره ای)

چسب جلاپوکس فیلردار آرام خشک

چسب دوجزیی اپوکسی صنعتی فیلر دار (غیر شفاف) آرام خشک Grade-797F

چسب دوقلو شفاف

چسب دوقلوی اپوکسی 5 دقیقه ای شفاف Grade-706C

چسب جلاپوکس شفاف (بدون فیلر) آرام خشک

چسب دوجزیی اپوکسی صنعتی بدون فیلر (شفاف) آرام خشک Grade-797C

خمیر اپوکسی آرام خشک

خمیر اپوکسی دوجزیی آرام خشک (2ساعته)