چسب سیانوآکریلات

چسب 123 جلافیکس

چسب قطره ای سیانوآکریلات به همراه اسپری خشک کننده