چسب ها

هاردنر چسب سنگ

سخت کننده پلی استر چسب سنگ و بتونه سنگی بنزویل پروکساید

چسب جلاپوکس شفاف (بدون فیلر) آرام خشک

چسب دوجزیی اپوکسی صنعتی بدون فیلر (شفاف) آرام خشک Grade-797C

خمیر اپوکسی آرام خشک

خمیر اپوکسی دوجزیی آرام خشک (2ساعته)