چسب دوقلو

چسب دوقلو معمولی

چسب دوقلوی اپوکسی 5 دقیقه ای Grade-706F

چسب دوقلو شفاف

چسب دوقلوی اپوکسی 5 دقیقه ای شفاف Grade-706C