بتونه ها

میل پوکس آرام خشک

خمیر اپوکسی دو جزئی آرام خشک (2ساعته)

میل پوکس سریع خشک

خمیر اپوکسی دو جزئی سریع خشک (10دقیقه ای)

خمیر اپوکسی آرام خشک

خمیر اپوکسی دوجزیی آرام خشک (2ساعته)