چسب اپوکسی صنعتی

چسب اپوکسی تک جزیی کوره ای

چسب اپوکسی تک جزیی (کوره ای)

چسب جلاپوکس فیلردار آرام خشک

چسب دوجزیی اپوکسی صنعتی فیلر دار (غیر شفاف) آرام خشک Grade-797F

چسب جلاپوکس شفاف (بدون فیلر) آرام خشک

چسب دوجزیی اپوکسی صنعتی بدون فیلر (شفاف) آرام خشک Grade-797C

خمیر اپوکسی آرام خشک

خمیر اپوکسی دوجزیی آرام خشک (2ساعته)