آرشیو برچسب: پولیش مناسب

موارد بسیار مهم در پوليش کاري، انتخاب پوليش مناسب ميباشد به طوري که انتخاب نادرست پوليش ميتواند گاه نتايج معکوس و زيانباري به وجود آورد که ترميم آن بسيار دشوار خواهد شد. براي انتخاب پوليش لازم است که ابتدا انگیزه و دليل استفاده از پوليش را بدانيد: تقسيم بندي اصلي پوليش ها بر اساس قدرت […]